Obsah

Výroční zpráva za rok 2010

o činnosti Obce Horní Bezděkov v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 
 

            Ve smyslu § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Horní Bezděkov výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2010:

 

a) počet podaných žádostí o informace:

 

            nebylo podáno,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ústředního orgánu o neposkytnutí informace:

 

nebylo podáno,


c) soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb. :

 

             neproběhlo,

 

d) výsledky řízení o sankcích za dodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:

 

sankce nebyly uděleny,

 

e) za celé období roku 2010 se na Obec Horní Bezděkov telefonicky i osobně obrátilo několik stovek tazatelů, jak ze strany sdělovacích prostředků, tak i široké občanské veřejnosti, které byly ihned zodpovězeny a v souladu s usnesením vlády ČR č. 875 ze dne

6. září 2000, se neevidují. Tyto dotazy nejsou ve statistice zahrnuty.

 

Nejčastější témata dotazů:

- informace o možnosti vstupu, vjezdu do bývalého vojenského prostoru Studánka,  dalšího zamýšleného využití tohoto prostoru,

- informace ke kulturním a sportovním akcím pořádaných v obci

- informace o možnosti změny územního plánu vztaženo na pozemek tazatele, nebo informace o územním plánu obce, případně  k možnostem nové výstavby

- možnost zaměstnání u úřadu, nebo možnost brigády v obci

 

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                          Petr Boháček