Obsah

Výroční zpráva za rok 2009

o činnosti Obce Horní Bezděkov v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
            Ve smyslu § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Horní Bezděkov výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2009: 
 
a) počet podaných žádostí o informace: 
  • nebylo podáno,           

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ústředního orgánu o neposkytnutí informace: 
  • nebylo podáno,

c) soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb. :
  • neproběhlo,  
d) výsledky řízení o sankcích za dodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 
  • sankce nebyly uděleny, 
 
e) za celé období roku 2009 se na Obec Horní Bezděkov telefonicky i osobně obrátilo několik stovek tazatelů, jak ze strany sdělovacích prostředků, tak i široké občanské veřejnosti, které byly ihned zodpovězeny a v souladu s usnesením vlády ČR č. 875 ze dne 6. září 2000, se neevidují. Tyto dotazy nejsou ve statistice zahrnuty. 
 

Nejčastější témata dotazů:

  • informace ke kulturním a sportovním akcím pořádaných v obci
  • k výstavbě vodovodních přípojek a k přihlašování k odběru vody
  • o možnosti změny územního plánu vztaženo na pozemek tazatele, nebo informace o územním plánu obce, případně  k možnostem nové výstavby
  • možnost zaměstnání u úřadu, nebo možnost brigády v obci
  • o možnosti umístění dítěte do MŚ
 
starosta obce   
Petr Boháček